IV Міжнародна українсько-азербайджанська​ конференція
«BUILDING INNOVATIONS – 2021»

  

Дата: 
20-21 травня 2021 року

Місце:
Полтава (Україна) – Баку (Азербайджан)

Мови: українська, азербайджанська, російська, англійська

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Будівельні конструкції, технології і техніка.

Секція 2. Планування міст, будівель та інженерних мереж.

Секція 3. Впровадження європейських стандартів та принципів енергоефективності.

ОСНОВНІ ДАТИ

       
Перше інформаційне повідомлення    1.04.2021
Прийом заявок та тез доповідей    до 10.05.2021
Робота конференції    20-21.05.2021
Прийом статей від учасників    до 15.05.2021

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Прийняті матеріали будуть опубліковані у збірнику тез доповідей конференції. При бажанні учасники конференції можуть подати статтю для публікації у збірнику наукових праць Серія: галузеве машинобудування, будівництво (включений у перелік фахових видань МОН України та наукометричні бази даних Index Copernicus та інші), англійською мовою.

 

ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Тези повинні бути присвячені актуальній темі, містити результати глибокого наукового дослідження і оформлені відповідно до вимог. Тези подаються в електронному вигляді файлом Word 97 − 2003 року у форматі * .doc. Файл набирається латиницею і повинен містити прізвище першого автора і дату подачі матеріалу (наприклад, Petrenko.doc). Текстова частина статті набирається на аркушах формату А4 шрифтом Times New Roman 12 пт (назва − 14 пт) через одинарний міжрядковий інтервал, поля − 2,5 см з усіх боків, абзац − 1,0 см.

Обов'язкові елементи:

− індекс УДК
− прізвище, ініціали (якщо авторів декілька – кожного з авторів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, ORCІD, e-mail;
− заголовок;
− анотація (до 100 слів);
− ключові слова (3 − 5 термінів в називному відмінку);
− основний текст.

Прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, назву, анотація, ключові слова повторюються українською та англійською мовами. Тези обсягом до 3-х повних сторінок подаються українською, азербайджанською, російською або англійською мовою і друкуються мовою оригіналу.

Таблиці слід виконувати в редакторах Excel або Word без заливання. Кожна таблиця повинна бути надрукована з відповідними заголовком та нумерацією після першого посилання на неї. Ширина таблиць не повинна перевищувати 15,5 см.

Формули повинні бути виконані в редакторі формул Equation 3.0 з використанням тільки загальноприйнятих шрифтів (Times New Roman; Symbol). Кожна формула набирається як один об'єкт (розмір full - 12 pt).

Ілюстрації виконуються в Word, мають бути згруповані і являти собою один графічний об'єкт. Всі ілюстрації треба подавати у чорно-білому варіанті або в градаціях сірого кольору. Штрихові графічні об'єкти, графіки, діаграми виконуються в форматі * .wmf або * .tiff. Ілюстрація подається включеної (без OLE-зв'язку, кожна ілюстрація - один об'єкт) в текст статті після першого посилання на неї. Кожна ілюстрація повинна бути надрукована з відповідним підрисунковому написом і нумерацією. Ширина будь-якої ілюстрації не повинна перевищувати 15,5 см.

Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках − [2, с. 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге − номер сторінки.

Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до стандартів бібліографічного опису.

Основний текст. Times New Roman 12 пт, вирівнювання по ширині, абзац − 1,0 см, міжрядковий інтервал − 1,0.

Таблиця 1 − Назва (розміщується над таблицею, Times New Roman 12 пт, напівжирний, вирівнювання по центру)

Малюнок 1 − Назва (розташовується під малюнком, Times New Roman 12 пт, напівжирний, вирівнювання по центру).

Висновки. Наукова новизна, наукове та практичне значення результатів дослідження, перспективи подальших наукових розробок.

Література. Times New Roman 12 пт, структура - напівжирний курсив, вирівнювання по центру; список - звичайний курсив, вирівнювання по ширині).

Прийом заявок та тез доповідей до 10.05.2021

РЕДАКЦІЙНА СИСТЕМА

ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ

Заява про етику публікації та публікацію зловживань. Всі публікації проходять через подвійну систему рецензування.
Нижче викладено етичну поведінку всіх сторін, що беруть участь у процесі публікування для ICBI-2020 (головні редактори, рецензенти та автори).

ОБОВ’ЯЗКИ РЕДАКТОРІВ

Редактори мають право приймати або відхиляти рукопис, або можуть відправляти їх на зміну.

Редакція повинна переконатися, що кожен рукопис є оригінальною роботою. Після проходження цього тесту рукопис надсилається рецензенту для сліпого рецензування. Кожен з них зробить рекомендацію прийняти / відхилити або змінити розглянутий рукопис.

Редакція повинна переконатися, що кожен рукопис розглядається на предмет її інтелектуального змісту.

Редактор повинен переконатися, що інформація щодо рукопису зберігається конфіденційно.

ОБОВ’ЯЗКИ ДЛЯ АВТОРІВ

Автори повинні гарантувати, що рукопис не було опубліковано в інших місцях.

Автори повинні гарантувати, що рукопис не розглядається для публікації в іншому місці.

Автори повинні гарантувати, що рукопис подано з відома та схвалення Інституту, де працюють автори.

Автори повинні гарантувати, що вони написали повністю оригінальну роботу.

Автори також повинні надавати всі дані, пов’язані з їх рукописом.

Якщо робота включає використання будь яких хімічних речовин, процеси або обладнання, які можуть нести будь яку небезпеку під час їх використання, автори повинні чітко визначити це у рукописі.

ОБОВ’ЯЗКИ РЕЦЕНЗЕНТІВ

Рецензенти повинні зберігати конфіденційність всієї інформації стосовно переглянутого рукопису.

Рецензенти повинні переконатися, що автори здійснили всі посилання до джерела даних, що були використані в дослідженні. Будь яка подібність між рукописом та іншими опублікованими статтями повинна бути негайно донесена до відома редакції.

Рецензенти повинні чітко висловлювати свою точку зору, відповідно її аргументуючи.

У випадку, якщо рецензенти вважають, що неможливо завершити процес огляду вчасно, необхідно негайно повідомити редакцію, щоб рукопис був відправлений будь якому іншому рецензенту.

Рецензенти повинні повідомити редакцію, чи є конфлікт інтересів у розгляді статті

ЗАЯВКА
на участь у Міжнародній конференції
«BUILDING INNOVATIONS – 2021»

 

КООРДИНАТОРИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

   

+38 (050) 304 09 53 – Сівіцька Світлана Павлівна, проректор з наукової та міжнародної роботи Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка".
+38 (050) 916 14 85 – Галінська Тетяна Анатоліївна, доцент кафедри архітектури та міського будівництва
Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка".
З питань подачі та опублікування матеріалів конференції
+38 (0532) 57 32 20, +38 (099) 773 01 74, e-mail: 
buildinn.conf@gmail.com
Левченко Олена Дмитрівна, провідний фахівець науково-дослідницької частини Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка".

Для учасників із Азербайджану

+994 50 334 38 17 – Гасимов А.Ф., проректор з навчальної роботи Азербайджанського архітектурно-будівельного університету.
+994 50 341 11 16 – Шаріфов А.Р., проректор з науково-технічних справ Азербайджанського архітектурно-будівельного університету.
З питань подачі та опублікування матеріалів конференції
+994 50 330 70 27, e-mail: 
sferzeli@gmail.com
Фарзаліев Сахіб Абдулаєв огли, завідувач кафедри технології, організації й управління будівельного виробництва Азербайджанського архітектурно-будівельного університету.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

   

 Баку (Азербайджан) - Полтава (Україна)

Азербайджанський архітектурно-будівельний університет
Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"